Chính sách cookie

Trên trang web của chúng tôi, 'cookie' là các tệp tin nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Các cookie này giúp chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web và cung cấp các chức năng tùy chỉnh và cá nhân hoá.

'Công nghệ tương tự' là các công nghệ khác giúp chúng tôi thu thập thông tin, như đánh dấu pixel, địa chỉ IP và lưu trữ phiên bản trình duyệt. Các công nghệ này có thể lưu trữ trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn hoặc được tích hợp trong trang web của chúng tôi.

2. Các loại cookie chúng tôi sử dụng

Trên trang web, chúng tôi sử dụng hai loại cookie chính:

  • Cookie cần thiết: Những cookie này là cần thiết để bạn có thể sử dụng trang web và các tính năng cơ bản của nó. Chúng bao gồm việc xác thực tài khoản, quản lý phiên đăng nhập và bảo mật.
  • Cookie chức năng: Những cookie này giúp chúng tôi cung cấp các chức năng tùy chỉnh và cá nhân hoá trên trang web. Chúng có thể ghi nhớ các cài đặt của bạn và cung cấp trải nghiệm truy cập được tùy chỉnh.

3. Quyền kiểm soát cookie của bạn

Bạn có thể kiểm soát và quản lý việc sử dụng cookie trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Bạn có thể tắt hoặc xóa cookie mà chúng tôi đã lưu trữ. Hãy lưu ý rằng việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm truy cập của bạn trên trang web, và một số chức năng có thể không hoạt động đúng.

Thay đổi các cài đặt cookie trên trình duyệt của bạn cũng có thể ngăn chúng tôi thu thập thông tin về bạn trong tương lai. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc trang web liên quan.